Hoppa till innehållet
  • Situationsplan
  • Vision Nya kvarteret
  • Vision Samband
  • Offentliga Miljöer

Information

Information

LTU, Konceptkatalog Deltahuset

Luleå

Majoriteten av Luleå tekniska universitetets byggnader är uppförda på 1970-talet och lokalerna är i ständig förändring för att anpassas efter nya behov, krav och omorganisationer. Ombyggnationerna är oftast kostsamma, särskilt för de laborativa miljöerna. Ett nytt kvarter på cirka 35 000 m² BTA ska därför få ta plats på Luleås universitetsområde. Det nya kvarteret, kallat Deltakvarteret, ska innehålla nya moderna miljöer som möter framtidens behov samt är flexibelt för förändring.

 

Under våren och hösten 2019 har vi på a och d tillsammans med projektgrupper på Luleå tekniska universitet utfört en förstudie och samlat idéer och visioner kring hur Deltakvarteret skall utformas. Förstudien presenteras i form av en konceptkatalog med utredningar kring hur det nya kvarteret ska förhålla sig till det befintliga universitetsområdet, framtidsvisioner och framtida behov för studie-, forskar och kontorsmiljöer.

 

Det nya kvarteret ska fungera som en inbjudande entré till universitet som helhet men också naturligt bindas samman till resterande befintliga byggnader. Kvarteret ska i sitt formspråk vara transparant för att öppna upp sig mot såväl universitetsområdet som andra aktörer i närheten och knyta an till Luleå som stad. Det voluminösa entrérummet i Deltakvarteret ses som en öppen, dynamisk, kreativ och interaktiv mötesplats som andas liv och rörelse. Här finns en mångfunktionell och representativ aula, kallad arena, med mötesytor för utbildning samt samverkan mellan studenter, personal och externa parter.

 

Från entrérummet leds besökaren på händelserika stråk genom byggnaden med visuella förbindelser både horisontellt och vertikalt för att skapa sammanhang, orienterbarhet och intressanta siktlinjer.

Utformningen av miljön ska sätta studentens lärande i fokus och understödja olika typer av pedagogik och inlärning. Kontorsmiljöer som är anpassningsbara för fluktuerande personalstyrka, omorganisationer eller nya arbetssätt är önskvärda ur såväl miljörelaterade, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Lokaler för universitetets forskarmiljöer utformas med fokus på verksamhetens behov på lång sikt där lokalen ger utrymme för att forskningens behov förändras. Det nya kvarteret har med dess nordliga läge, omvärldens utveckling och lokalernas flexibilitet starkt behov av att vara utrustade och understödda av smart digital teknik.

 

Konceptkatalogen ses tillsammans med LTU:s styrdokument som ett vägledande dokument för vidare utveckling av kvarteret.

Powered by Yago
By Formsmedjan. Powered by Yago